top of page
Skærmbillede 2018-04-16 kl. 10.22.44.png

Tak! Beskeden blev sendt. Vi kommer tilbage snarest muligt til dig De bedste hilsner Dorina

Din fortrydelsesret ved køb af bogen The Magic Boy

Gaver købt på nettet giver dig 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage gælder fra pakken er modtaget, ikke fra du har åbnet pakken. Hvis emballagen er brudt gælder disse regler ikke.

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du give os besked indenfor 14 dage efter modtagelse af din bog. Derudover skal du returnere den indenfor 14 dage efter at du har givet os besked om din fortrydelse.

Fortrydelsesretten kan dog vare længere, særligt omkring jul. Hvis fristen falder på en af julehelligdagene skydes den til næste hverdag.

 

Din fortrydelsesret hos os

Fortrydelsesretten på varer købt online betyder, at du skal have pengene tilbage, hvis du benytter din ret til fortrydelse. Vi skal hurtigst muligt tilbagebetale dine penge, og senest 14 dage efter, at butikken har modtaget din besked om fortrydelsen via vores link.

I disse tilfælde tager vi os retten til at tilbagebetale på mobilepay for vores bøger da omkostningerne ellers vil overstige prisen af bogens salgspris.

 

Ved tilfælde af at der er sat en personlig besked i selve bogen på din bestilling så frafalder fortrydelsesretten. 

 • Navn

 • Efternavn

 • Køb bog Magic Boy (DK), Køb bog Magic Boy (ENG)

 • Købs dato

 • Købs pris

 • Grund til din fortrydelse af køb

 • Jeg bekræfter at bogen er ubrugt

 • Er der signatur i bogen eller personlig besked?

 • Tilbagebetaling – hvad er dit mobil nummer til mobilepay

Ved tilbagebetaling via banken fratrækkes bankgebyret i tilfælde af venpris eller specielpris. 

Returnerer du varen, skal du have det fulde beløb tilbage. Det vil sige, at du har krav på både det beløb som varen kostede og det beløb, du har betalt for at få varen tilsendt. Dog kun den basisforsendelse vi tilbyder, og ikke diverse dyrere ekspresløsninger.

Fragt/porto tilbage til os, bedes du selv betale, hvis du fortryder.

Når du sender dit køb tilbage

Fortryder du et køb online eller vil du bytte en vare købt online,  bedes du mig os besked på dvh@vanhauen.dk, inden du sender dit køb tilbage. 

Du bedes da udfylde formularen til venstre for denne tekst.Hvad du skal udfylde står ovenover under punktet - Din fortrydelsesret hos os. 

Du bedes sende den til:


Dorina van Hauen – Amaliegade 36 2 tv, 1256 Copenhagen C

Du bedes gemme din dokumentation på, at du har sendt dit køb, når du sender din vare tilbage til os.

Du har samme rettighede hvis du har købt din vare direkte face to face hos os.

Når du sender din bog tilbage

er det vigtigt at disse er pakket forsvarligt ind. Det er ikke nok at bruge en pose eller lignende til forsendelsen da vi ønsker at modtage beskadigede bøger. Hvis bøgerne ikke er pakket forsvarligt ind forbeholder vi os retten til at afvise retur eller reducere returbeløbet.

Sådan skal returbøger pakkes ind

I forsvarligt lukket og beskyttende emballage såsom pap af god kvalitet (tyk) og uden at bogen kan "rutsche" rundt i pakken. Anvende gerne bobleplast under pap'et.  

 • Huskeregler: 

 • Fuldt dækkende pap 

 • Bogen skal ligge fast (må ikke kunne rutsche eller glide rundt i pakken)

 • Forsvarlig lukning via kraftig tape som ikke går op ved stød. Tape gerne rigeligt:-) 

 • Hvad skal du IKKE gøre: 

 • Pakning i poser

 • Pakning i konvolutter

Bemærk, at man kan miste sit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi varen har været håndteret på en anden måde, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber. 

ENGLISH INFORMATION: 

Your right of withdrawal when purchasing the book The Magic Boy

Gifts purchased online give you 14 days of withdrawal. The 14 days valid from the package are received, not from the opening of the package. If the packaging is broken, these rules will not apply.

If you wish to make use of your right of withdrawal, please notify us within 14 days of receipt of your book. In addition, you must return it within 14 days after you have notified us of your withdrawal.

However, the right of cancellation may last longer, especially around Christmas. If the time limit falls on one of the Christmas holidays, it will be shot until next weekday.

Your right of withdrawal with us

The right of withdrawal of goods purchased online means that you will have the money back if you use your right of withdrawal. We will refund your money as soon as possible and within 14 days after the store has received your notice of withdrawal via our link.

In these cases, we reserve the right to repay on mobilepay for our books as the cost will otherwise exceed the price of the book's sale price. In case of a personal message in the book itself, your cancellation will waive.

Name

Last name

Buy Book Magic Boy (DK), Buy Book Magic Boy (ENG)

Purchase Date

Purchase price

Reason for your withdrawal of purchase

I confirm that the book is unused

Is there a signature in the book or personal message?

Refund - What is your mobile number for mobilepay

In case of refund by bank, the bank fee will be deducted in the case of a price or special price.

If you return the item, you must have the full amount left. This means that you are entitled to both the amount the item cost and the amount you have paid to receive the item. However, only the basic shipping we offer, and not many more expensive express solutions.

Shipping / shipping back to us, please pay if you regret.

When you send your purchase back

If you are making a purchase online or you want to trade a product purchased online, please contact us at dvh@vanhauen.dk before returning your purchase.

Please fill out the form left for this text. What you need to fill out is listed below - Your cancellation right.

Please send it to:

Dorina van Hauen - Amaliegade 36, 2 tv, 1256 Copenhagen 

Please save your documentation that you have sent your purchase when you return your item to us.

You have the same rights if you purchased your item directly face to face with us.

 

When you send your book back

it is important that these are packaged properly. It is not enough to use a bag or the like for the shipment as we want to receive damaged books. If the books are not properly packaged, we reserve the right to refuse return or reduce the refund amount.

This is how to pack return books

 

In properly enclosed and protective packaging such as good quality cardboard (thick) and without the book "slipping" around the package. Use bubble wrap beneath the paper.

Remember Rules:

Full cover cardboard

The book must be stuck (must not be able to slide or slide around in the package)

Reasonable closure via heavy tape that does not get out of shock. Tape like plenty :-)

What do you NOT have to do:

Packing in bags

Packing in envelopes

Note that you can lose its purchase amount, in whole or in part. This happens if the value of the product is impaired because the product has been handled differently than what is necessary to determine the nature and characteristics of the product.

bottom of page